Regulamin

PIEKŁO PÓŁNOCY 2019

1. ORGANIZATORZY:

PIEKŁO PÓŁNOCY zwane dalej BIEGIEM, jest imprezą sportową organizowaną przez Stowarzyszenie ULTRA WAY, zwane dalej ORGANIZATOREM, we współpracy z najbliższymi przyjaciółmi ze środowiska biegowego oraz wsparciem Rady Miasta Rumia.

2. CELE:

 • Popularyzacja biegania jako formy aktywnej turystyki;
 • Rywalizacja sportowa;
 • Propagowanie zdrowego trybu życia i edukacji ekologicznej;
 • Popularyzacja Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz regionu Pomorza;
 • Promocja atrakcyjnych terenów Trójmiasta i Małego Trójmiasta Kaszubskiego;
 • Integracja środowiska pomorskich biegaczy.

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

PIEKŁO PÓŁNOCY (BIEG) odbędzie się na trzech dystansach:

 • PIEKŁO PÓŁNOCY (140+km) start dnia 31.05. 2019 r. o godzinie 18.00.
  START i META usytuowane będą w Szkole Podstawowej nr 7, ul. Stefana Batorego 29 w Rumi.

Limit na pokonanie dystansu 24 godziny.

 • WROTA PIEKIEŁ (75+km) start dnia 01.06.2019 r. o godzinie 03.00.
  START i META usytuowane będą w Szkole Podstawowej nr 7, ul. Stefana Batorego w Rumi.

Limit na pokonanie dystansu 14 godzin.

 • MAŁE PIEKIEŁKO (21+km) start dnia 01.06.2019 o godzinie 12.00
  START i META usytuowane będą w Szkole Podstawowej nr 7, ul. Stefana Batorego w Rumi.

Limit na pokonanie dystansu 5 godzin.

 • BIEG SIÓDEMKA DLA SIÓDEMKI 7 ( 6,4km) – bieg pod patronatem Dyrektora SP nr 7. START dnia 01.06.2019 o godzinie 12.15
  START i META usytuowane będą w Szkole Podstawowej nr 7, ul. Stefana Batorego w Rumi.

Linia startowa zostanie zamknięta po 10 minutach od strzału startera dla każdego dystansu.

Organizator biegu zastrzega sobie prawo do nieznacznej korekty trasy i dystansu biegu. 

BIURO ZAWODÓW mieścić się będzie w Szkole Podstawowej nr 7 w Rumi, przy ulicy Stefana Batorego 29. Odbiór pakietów wg niniejszego planu:

 • czwartek 30.05 godziny 17.00-20 :pakiety na biegi: Piekło Północy i Wrota Piekieł;
 • piątek 31.05 godziny 15.00-20,00 :pakiety na biegi: Małe Piekiełko i Bieg 7dla7;
 • sobota 01.06 od 08.00 do 30 minut przed startem: Małe Piekiełko i Bieg 7dla7.

4. TRASA

 • Trasa będzie przebiegać w większości ścieżkami leśnymi i drogami gruntowymi oraz krótkimi odcinkami utwardzonymi, przy czym możliwe są odcinki przebiegające wzdłuż dróg publicznych i innych, którymi odbywa się regularny ruch drogowy, wymagające szczególnej ostrożności ze strony Uczestnika;
 • Trasa wszystkich dystansów będzie przebiegać w większości ścieżkami leśnymi i drogami gruntowymi oraz krótkimi odcinkami utwardzonymi;
 • Trasa będzie wyznaczona w terenie szlakami turystycznymi oraz dodatkowymi oznaczeniami organizatora;
 • Szczegóły znakowania trasy podane będą w komunikacie technicznym.
 • Organizator zapewnia uczestnikom dystansów 140+ oraz 75+ mapę
  z trasą biegów.

5. ZASADY UCZESTNICTWA:

Udział w zawodach może wziąć każda pełnoletnia osoba ( w biegu 7dla7 limit wieku od 16lat ), która: zgłosi się do biegu poprzez formularz zgłoszeniowy, uiści opłatę startową oraz podpisze własnoręcznie oświadczenie o starcie w biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095) – dla potrzeb niniejszego REGULAMINU zwana dalej UCZESTNIKIEM.

ORGANIZATOR informuje, że dane osobowe UCZESTNIKA przy zgłoszeniu zapisu przy użyciu formularza na stronie niniejszego regulaminu są przekazywane przez Uczestnika bezpośrednio podmiotowi organizującemu formularz do zapisów i pomiar czasu (wszelkie dane tego podmiotu jak i polityka wykorzystania danych osobowych dostępne są na stronie https://www.protimer.pl/) Dane, po zakończeniu rejestracji elektronicznej, zostaną przekazane ORGANIZATOROWI na podstawie zawartej pomiędzy podmiotem organizującym zapisy a ORGANIZATOREM umowy o powierzenie danych osobowych.

ORGANIZATOR wykorzysta przekazane mu dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zakresem udzielonej przez UCZESTNIKA zgody, wyłącznie do celów związanych z realizacją BIEGU, w szczególności w zakresie zapisów (publikacja danych na liście startowej publicznie dostępnej), przygotowania pakietów startowych, podania wyników (w tym na stronie BIEGU, stronie podmiotu organizującemu formularz do zapisów, mediach społecznościowych, wywieszonych publicznie w strefie mety, stronach o tematyce biegowej/sportowej, stronach i profilach w mediach społecznościowych partnerów i sponsorów BIEGU), informacji dotyczących biegu podawanych na portalach połecznościowych, innych celach bezpośrednio związanych z organizacją i promocją BIEGU, wyłonienia zwycięzców, przyznania i wydania nagród.

Ponadto przy wydawaniu pakietów startowych UCZESTNIK otrzyma od ORGANIZATORA szczegółową informację o przetwarzaniu jego danych osobowych, (przy czym dane te będą wykorzystane wyłącznie w celach przewidzianych w niniejszym REGULAMINIE) oraz wyrazi zgodę na przetwarzanie tych danych (w zakresie przewidzianym niniejszym REGULAMINEM) przez ORGANIZATORA, przy czym wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przetwarzanie danych osobowych przez ORGANIZATORA pozwala na zorganizowanie uczestnictwa UCZESTNIKA w BIEGU, w tym klasyfikacji, zatem brak zgody uniemożliwi UCZESTNIKOWI wzięcie udziału w BIEGU. Dane osobowe UCZESTNIKA będą przetwarzane przez ORGANIZATORA w następujących celach: przygotowania, realizacji BIEGU i zapewnienia udziału w nim Uczestnika, w tym wszystkich czynności przygotowawczych, takich jak przygotowanie pakietów startowych, a następnie ogłoszenia wyników zawodów i informowania o przebiegu BIEGU – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako RODO), wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem ORGANIZATORA – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane osobowe UCZESTNIKA są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zawodów, w zakresie przygotowania, udziału UCZESTNIKA w BIEGU, ogłoszenia wyników, informowania o przebiegu BIEGU – przez okres niezbędny do realizacji tych czynności, a w przypadku informowania o przebiegu, również po realizacji BIEGU, przez okres, w którym ORGANIZATOR będzie organizował kolejne edycje BIEGU, w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ORGANIZATORZE – przez okres niezbędny do wypełniania tych obowiązków przez ORGANIZATORA, w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa. Odbiorcami danych osobowych UCZESTNIKA mogą być podmioty współpracujące z Organizatorem przy organizacji Biegu. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. do państw z siedzibą spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

UCZESTNIK ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych UCZESTNIKA odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, to UCZESTNIKOWI przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją. UCZESTNIK prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konsekwencją niepodania tych danych ORGANIZATOROWI bądź podmiotowi organizującemu zapisy, będzie brak możliwości przygotowania i zapewnienia uczestnictwa w BIEGU dla danego UCZESTNIKA. ORGANIZATOR nie będzie podejmować decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałoby wobec UCZESTNIKA skutki prawne lub w podobny sposób znacząco na UCZESTNIKA wpływało.
Każdy UCZESTNIK dokonując zapisu na BIEG wyraża zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku, w szczególności wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz klubu sportowego, w tym w relacjach z BIEGU zamieszczonych w mediach, a także w reklamach, materiałach promocyjnych ORGANIZATORA, partnerów, patronów medialnych i sponsorów – w tym na stronach www i w mediach społecznościowych.

6. UCZESTNICY:

Start w zawodach ma charakter dobrowolny;

UCZESTNIK jest zobowiązany wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie zapisów BIEGU lub dokonać osobistego zgłoszenia w Biurze Zawodów lub w innym wskazanym przez ORGANIZATORA miejscu (podczas rejestracji przed startem – o ile pozostaną miejsca). Zgłoszenie wygasa w przypadku braku wpłaty wpisowego w wynikającym z Regulaminu terminie;

UCZESTNIK jest zobowiązany wpłacić wpisowe przed startem w wysokości zgodnej z REGULAMINEM, w terminie przewidzianym w REGULAMINIE. Potwierdzenie opłaty startowej należy zachować do wglądu podczas rejestracji w Biurze Zawodów;

Każdy UCZESTNIK startuje w zawodach na własną odpowiedzialność.
W BIEGU mogą uczestniczyć jedynie osoby, które są w odpowiednim stanie zdrowia, w szczególności wymaganym dla zawodów takich jak BIEG. Każdy UCZESTNIK dokonuje oceny swojego stanu zdrowia we własnym zakresie;

Każdy UCZESTNIK BIEGU, najpóźniej w dniu startu musi mieć ukończone 18 lat ( w przypadku biegu 7dla7 – musi mieć ukończone 16 lat);

Każdy UCZESTNIK przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż udział w BIEGU wiąże się z ponadprzeciętnym wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko sportowe, zagrożenie wypadkami, w tym w związku z faktem, iż trasa BIEGU w dużej mierze prowadzi przez las, a także możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci;

Każdy UCZESTNIK przed przystąpieniem do zawodów składa ORGANIZATOROWI osobiście pisemne oświadczenie o braku jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do startu w zawodach i o starcie wyłącznie na własną odpowiedzialność, według wzoru ORGANIZATORA, dostępnego na wniosek UCZESTNIKA w drodze e-mailowej oraz w biurze zawodów. Złożenie takiego oświadczenia jest warunkiem uczestnictwa w zawodach – ORGANIZATOR może odmówić udziału w zawodach w przypadku braku złożenia oświadczenia;

Przez zarejestrowanie udziału w BIEGU, UCZESTNIK tym samym oświadcza, iż zrzeka się roszczeń odnośnie dochodzenia odszkodowania od ORGANIZATORA w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu czy odszkodowania z innego tytułu, w związku z BIEGIEM;

Wszyscy UCZESTNICY zobowiązują się przestrzegać zasad ustalonych przez ORGANIZATORA, przestrzegać zasad ruchu drogowego i bezwzględnie stosować się do jego poleceń jak i poleceń osób przez ORGANIZATORA wyznaczonych;

Podczas obowiązkowej odprawy dla UCZESTNIKÓW BIEGU (140+, 75+, 21+), przed startem UCZESTNICY zostaną poinformowani o możliwych szczególnych niebezpieczeństwach na trasie;

Organizator przewiduje możliwość uczestnictwa z psem, z zastrzeżeniem właściciel powinien być zaopatrzony w uprząż (ze względu na zwierzęta w lesie, kwestie bezpieczeństwa na drodze etc.) oraz zachować szczególną uwagę, aby pies nie powodował zagrożenia bezpieczeństwa innych Uczestników BIEGU;

Potwierdzeniem uczestnictwa jest nadanie numeru startowego zawodnikowi;

Uczestnicy zawodów ubezpieczają się, w szczególności od NNW, we własnym zakresie.

6. Pomiar czasu i punkty kontrolne:

Podstawą klasyfikacji w zawodach jest elektroniczny pomiar czasu wykonany za pomocą otrzymanego w biurze zawodów chipa. Na starcie, punktach kontrolnych oraz mecie biegu będą znajdować się maty kontrolne, które odnotują pojawienie się zawodnika. Ponadto na trasie biegu będą znajdowały się punkty kontrolne, jak i osoby kontrolujące / sprawdzające. Aby zostać sklasyfikowanym uczestnik musi zostać odnotowany na wszystkich punktach kontrolnych. Trasa biegu przewiduje stałe punkty kontrolne oraz lotne, które nie będą znane zawodnikom. 

7. Numery startowe:

Przez czas trwania wyścigu, uczestnicy muszą biec z odsłoniętym numerem startowym tak, aby był widoczny dla sędziego, jak i osób kontrolujących na trasie.

8. Limity czasowe oraz punkty odżywcze/kontrolne:

Na trasie biegu, będą ustawione punkty odżywcze oraz punkt nawadniania – które jednocześnie są punktami kontrolnymi z limitami czasowymi na cały bieg oraz odcinki Przekroczenie ustalonego czasu, będzie skutkować dyskwalifikacją uczestnika.

PIEKŁO PÓŁNOCY

Dystans 140­+km, przewyższenie: +/- 2000 m, limit na ukończenie dystansu: 24 godz.

START: RUMIA, SP nr 7, data 31.05.2019 r. godzina 18.00

Punkt 1: PKT1: Reda (18km), limit 03h00, tj do godz. 21.00,

Punkt 2: PKT2: Jez. Dobre (42km), limit 06h01, tj. do godz. 00.01 dnia 01.06.2019 r.

Punkt 3: PKT3: Krokowa (70km), limit 11h00, tj. do godz. 05.00 dnia 01.06.2019 r.

Punkt 4: PKT4: Władysławowo (92km), limit 14h00, tj. do godz. 08.00 dnia 01.06.2019 r.

Punkt 5: PKT5: Rzucewo (111km), limit 17h00, tj. do godz. 12.00 dnia 01.06.2019 r.

Punkt 6: PKT6: Reda (130 km), limit 20h00, tj. do godz. 16.00 dnia 01.06.2019 r.

META: Rumia SP nr 7 (140+km), LIMIT 24 tj. DO GODZINY 18.00 dnia 01.06.2019 r.

WROTA PIEKIEŁ

Dystans 70+km, przewyższenie +/- 931 m, limit na ukończenie dystansu 14 godzin.

START: RUMIA, SP nr 7, data 01.06.2019 r. godzina 03.00

Punkt 1: PKT1: Reda (18km), limit 03h00, tj. do godz. 06.00

Punkt 2: PKT2: Mechowo (33km), limit 06h00, tj. do godz. 09.00,

Punkt 3: PKT3: Rzucewo (50km), limit 09h00, tj. do godz.12.00

Punkt 4: PKT4: Reda (69km), tj. do godz. 15.00,

META: RUMIA, SP nr 7 (75+km), LIMIT:14h00, tj. DO GODZINY17.00.

MAŁE PIEKIEŁKO

Dystans 21+km, przewyższenie +/- 433 m, limit na ukończenie dystansu 5 godzin.

START: RUMIA, SP nr 7, data 01.06.2019 r. godzina 12.00

Punkt 1: PKT1: Zbychowo (9km), limit 02h00, tj. do godz. 14.00,

META: RUMIA (21+km), LIMIT:05h00, tj. DO GODZINY 17.00.

Na punktach odżywczych będą: napoje chłodzące, przekąski, słodycze, owoce, napoje regenerujące i napoje ciepłe, Na wybranych punktach będą ciepłe posiłki.

Więcej informacji w komunikacie startowym.

10. ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną poprzez stronę  www.pieklopolnocy.pl Zgłoszenie internetowe jest ważne po dokonaniu opłaty startowej. Formularz zgłoszeniowy zostaje zamknięty w dniu 15 .05.2019. Po tym terminie będzie możliwość dopisania do listy startowej w Biurze zawodów, ale bez gwarantowanego pełnego pakietu startowego oraz medalu okolicznościowego;

W przypadku zgłoszenia więcej osób niż przewiduje limit UCZESTNIKÓW, pierwszeństwo zgłoszenia ma osoba, która wcześniej opłaciła startowe. Pozostałym zgłoszonym po za limitem zostanie zwrócona opłata;

W przypadku niezapełnienia limitu UCZESTNIKÓW, ORGANIZATOR z własnej woli może otworzyć zgłoszenia z zastrzeżeniem nie gwarantowania pełnego pakietu;

Każdy UCZESTNIK biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów. UCZESTNIK podczas weryfikacji musi posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

11. OPŁATY:

11.1. Wpisowe za udział w biegu jest zależne od terminu rejestracji oraz dystansu:

PIEKŁO PÓŁNOCY (dystans 140+km)

 • Termin do 31.03.2019 roku – wpisowe 130PLN;
 • Termin do 30.04.2019 roku – wpisowe 170PLN;
 • Termin do 30.04.2019 roku – wpisowe 210PLN;
 • Rejestracja w Biurze Zawodów – wpisowe 250PLN.

WROTA PIEKIEŁ (dystans 75+km)

 • Termin do 31.03.2019 roku – wpisowe 100PLN;
 • Termin do 30.04.2019 roku – wpisowe 130PLN;
 • Termin do 30.04.2019 roku – wpisowe 160PLN;
 • Rejestracja w Biurze Zawodów – wpisowe 190PLN.

 MAŁE PIEKIEŁKO (dystans 21+km)

 • Termin do 31.03.2019 roku – wpisowe 80PLN;
 • Termin do 30.04.2019 roku – wpisowe 100PLN;
 • Termin do 30.04.2019 roku – wpisowe 130PLN;
 • Rejestracja w Biurze Zawodów – wpisowe 150PLN.

BIEG SIÓDEMKA DLA SIÓDEMKI 7 ( 6,4km)

 • Termin do 31.03.2019 roku – wpisowe 30PLN;
 • Termin do 30.04.2019 roku – wpisowe 35PLN;
 • Termin do 30.04.2019 roku – wpisowe 45PLN;
 • Rejestracja w Biurze Zawodów – wpisowe 55PLN.

Dodatkowo przy zapisach każdy uczestnik może z własnej woli i według własnego uznania dopłacić dowolną kwotę na hospicjum w Pucku.

Przy zapisach można zamawiać koszulkę okolicznościową w cenie 79PLN
w dniu zawodów cena koszulki będzie wynosić 129PLN

11.3 Rachunki za bieg wystawiane będą na żądanie, 2 tygodnie po zakończonej imprezie (drogą mailową).

W celu zgłoszenia zapotrzebowania prosimy o maila z tytułem RACHUEK wraz ze wszystkimi danymi na adres pieklopolnocy@gmail.com z adresu mailowego podanego przy rejestracji.

12. KLASYFIKACJE:

W biegach PIEKŁO PÓŁNOCY , WROTA PIEKIEŁ oraz MAŁE PIEKIEŁKO zostaną wyróżnione następujące klasyfikacje:

 • OPEN Mężczyzn
 • OPEN Kobiet
 • Mieszkanka powiatu wejherowskiego
 • Mieszkaniec powiatu wejherowskiego

WAŻNE: klasyfikacja OPEN nie pokrywa się z klasyfikacją powiatu Wejherowskiego.

13. NAGRODY:

Przewidziane są nagrody rzeczowe lub finansowe w wyżej wymienionych kategoriach. Nagrody dla 3 pierwszych zawodników w kategorii OPEN Mężczyzn i OPEN Kobiet oraz 3 pierwszych zawodników w pozostałych kategoriach. Wielkość nagród zależy od hojności sponsorów. Warunkiem odebrania nagrody jest obecność zawodnika na oficjalnym zakończeniu imprezy.

14. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE:

PIEKŁO PÓŁNOCY (dystans 140+)

Wszystkie żele, batony itp., które zabieracie na trasę muszą być podpisane Waszym numerem startowym.

 • Strój dopasowany do warunków atmosferycznych;
 • Plecak lub pas mieszczący całe wyposażenie obowiązkowe;
 • Pojemnik/pojemniki (bidony/bukłaki) mieszczący min. 1 litr płynów;
 • Działający, włączony, naładowany telefon komórkowy z zapisanym nr telefonu do organizatora;
 • Kurtka wiatrówka;
 • Lampka czołówka z białym światłem (z naładowanymi bateriami);
 • Lampka sygnalizacyjna z czerwonym światłem przypięta na plecach;
 • Folia NRC;
 • Numer startowy wraz z chipem;
 • Dowód tożsamości;
 • Minimum 50 PLN w gotówce na drobne zakupy (sklepy po drodze dostępne);
 • Własny kubek/pojemnik (na punktach nie będzie plastikowych kubeczków).

ZALECANE:

 • czapka, rękawiczki, gaz pieprzowy.

WROTA PIEKIEŁ (75+km):

Wszystkie żele, batony itp., które zabieracie na trasę muszą być podpisane Waszym numerem startowym.

 • Strój dopasowany do warunków atmosferycznych;
 • Plecak lub pas mieszczący całe wyposażenie obowiązkowe;
 • Pojemnik/pojemniki (bidony/bukłaki) mieszczący min. 1 litr płynów;
 • Działający, włączony, naładowany telefon komórkowy z zapisanym nr telefonu do organizatora;
 • Kurtka wiatrówka;
 • Lampka czołówka z białym światłem (z naładowanymi bateriami);
 • Lampka sygnalizacyjna z czerwonym światłem przypięta na plecach;
 • Folia NRC;
 • Numer startowy wraz z chipem;
 • Dowód tożsamości;
 • Minimum 50 PLN w gotówce na drobne zakupy (sklepy po drodze dostępne);
 • Własny kubek/pojemnik (na punktach nie będzie plastikowych kubeczków).

ZALECANE:

 • czapka, rękawiczki, gaz pieprzowy.

MAŁE PIEKIEŁKO (21+km):

Wszystkie żele, batony itp., które zabieracie na trasę muszą być podpisane Waszym numerem startowym

 • Strój dopasowany do warunków atmosferycznych;
 • Numer startowy wraz z chipem;
 • Własny kubek/pojemnik (na punktach nie będzie plastikowych kubeczków).

 15. ORGANIZATOR ZAPEWNIA:

 • Niezapomniane wrażenia i miłą atmosferę;
 • Profesjonalny pomiar czasu;
 • Mapę z zaznaczoną trasą biegu oraz szczegółowy opis, które zostaną przekazane Uczestnikowi w pakiecie startowym;
 • Zabezpieczenie oraz pomoc medyczną (w czasie trwania biegu);
 • Numer startowy, który należy umieścić w widocznym miejscu z przodu w celu zapewnienia bezpieczeństwa i kontroli w trakcie biegu;
 • Obsługę fotograficzną w czasie BIEGU;
 • Punkty odżywcze na trasie (napoje i lekkie przekąski – szczegółowa lista produktów dostępnych na takich punktach zostanie opublikowana w komunikacie startowym najpóźniej 2 tygodnie przed planowaną datą zawodów);
 • nagrody rzeczowe co najmniej dla trzech najlepszych Uczestników na każdym z dystansów;
 • Medal dla osób, które ukończą bieg w określonym limicie czasu;
 • Depozyt;
 • Możliwość zakupu dedykowanej koszulki technicznej.

17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Zawody odbędą się bez względu na warunki pogodowe, jednakże ze względów bezpieczeństwa ORGANIZATOR może przerwać lub zmienić trasę.
ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od ORGANIZATORA lub zmiany terminu. W sytuacji przerwania zawodów klasyfikacja UCZESTNICY nastąpi na podstawie międzyczasów na ostatnim punkcie kontrolnym. UCZESTNICY startują na własną odpowiedzialność.

Za zejścia z trasy (skracanie) i wyrzucanie śmieci poza wyznaczonymi do tego miejscami UCZESTNIK zostanie zdyskwalifikowany. Jeżeli UCZESTNIK wycofa się z BIEGU, musi niezwłocznie poinformować telefonicznie o tym organizatora. Organizator nie zapewnia transportu z miejsca przerwania/wycofania z BIEGU na miejsce STARTU/ METY.

Każdy UCZESTNIK zobowiązany jest do udzielenia pomocy innemu UCZESTNIKOWI w razie wypadku. Nieudzielenie pomocy innemu UCZESTNIKOWI skutkuje bezwzględną dyskwalifikacją.

Protesty należy składać po uiszczeniu opłaty administracyjnej w wysokości 200 PLN, mailowo w terminie do 48h po odbyciu zawodów lub opublikowaniu wyników. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do 50 pakietów startowych na potrzeby promocji biegu.

ORGANIZATORZY nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii UCZESTNIKÓW. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do ORGANIZATORA.

KIJE – można ich używać na całej trasie.